www.eyelashemporium.co.za Tel:  076 585 4191 email: sonette@eyelashemporium.co.za

Unit 6, Cedar Village, Bryanston, Johannesburg, South Africa